Trang chủ  > Quan hệ cổ đông  >  Thông tin cổ đông

CHUONG TRINH - NOI DUNG DHDCD TN NAM 2024
Thứ sáu, 05/04/2024 | 7:07

1. QUY CHE TO CHUC DHDCD TN NAM 2024.pdf

2. QUY CHẾ BẦU TV HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2028.pdf

3.  BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023. pdf

4. BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2023.pdf

5. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2023.pdf

6. TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐTN NĂM 2024.pdf

7. TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐIỀU LỆ .pdf

8.TỜ TRÌNH BẦU TV HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2028.pdf

9. MẪU ĐỀ CỬ , ỨNG CỬ TV HĐQT, BKS .doc

10. MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA TV HĐQT, BKS

 

SAPCO
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Số người online : 4

Số lượt truy cập : 5348674